தமிழ் அறிஞர்களும் , தமிழ் தொண்டும் வினா விடைகள்

விடை : தமிழ் –ஆங்கிலஅகராதி & ஆங்கில -தமிழ்அகராதி

விடை : வேங்கடசுப்பையர் ,சரஸ்வதி அம்மையார்

விடை : மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையின் மாணவர், யாப்பருங்கலக்காரிகயை

விடை : தாஷிணா தய்கலாநிதிப்பட்டம்

விடை : வேங்கடசுப்பையர் , சரஸ்வதிஅம்மையார்

விடை : மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையின் மாணவர்  

விடை : தாஷிணா தய்கலா நிதிப்பட்டம்

விடை : சூரிய நாராயண சாஸ்திரியார்

விடை : பரிதிமாற்கலைஞர், உ.வே.சாமிநாதர், இராகவனார்