இந்தியாவில் உள்ள சுற்றுலா தளங்களின் வரலாறு.அதன் படங்கள் மேலும் எண்ணற்ற தகவல்கள்.

மறக்க முடியாத நினைவுகளையும் அனுபவங்களையும் தரும் இடங்களை என்றும் உங்கள் நினைவில் வைக்கும்

உலக சுற்றுலா

  • கோவில்
  • பழங்கால-கட்டிடங்கள்
  • அருவிகள்
  • கடற்கரை
  • ஹோட்டல்
  • பூங்கா

இந்தியாவில் உள்ள பகுதிகள்.

இந்தியாவில் மிக பிரபலமான மாநிலங்கள்.

இந்தியாவில் உள்ள பிரபல நகரங்கள்.