நேசிக்கும் இதயங்கள்

ஒவ்வொரு இதயங்களும் ஓர் இதயத்தை நேசித்து கொண்டுதான் இருக்கும் அந்த இதயத்தை நினைத்து.....