சோக காதல் கவிதைகள்

வாழ்ந்தால் கற்பனையிலும் உன்னுடன் வாழ்ந்திருப்பேன் இறந்தால் கல்லறையிலும் உனக்காக காத்துருப்பேன்!

Close Menu